Všechny pravidla poctivě dodržujte ! Porušení se trestá omezením nebo banem.

1.) Neznalost pravidel neomlouvá! Je s hráčem zacházeno vždy tak, jako by je znal. 

2.) Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, přidat nebo odstranit části našich pravidel. 

3.) Je zakázaná reklama na jakýkoliv jiný web nebo server. 

4.) Zákaz nadávek/urážek všem uživatelům jakéhokoliv našeho serveru nebo webu. 

5.) Je zakázáno se vydávat za administrátory, moderátory a nebo jiné hráče. 

6.) Je zakázáno užívat jakékoliv programy nebo soubory umožňující podvádění ve hře, duplikovat předměty a provádět jiné činnosti, které vedou k nedovolenému zjednodušení hry. 

7.) Dodržování principů hry, tak jak to vývojáři zamýšleli. 

8.) Zákaz používání vulgárních a urážejících jmen na našich serverech. 

9.) Je zakázáno být vulgární na členy admin teamu. 

10.) Zákaz stavění základen nebo pokládání předmětů na místech, kde budou bránit v průchodu/průjezdu ostatním hráčům, jde hlavně o cesty a silnice. (nejedná se o konce cest) 

11.) Zákaz stavění do budov určené výhradně pro loot. Jako jsou policejní stanice, nemocnice, jakékoliv military stavby, školy, kempy , budovy s rozhlasem.

12.) Dostávání se do základen za pomocí bugu nebude v žádné míře tolerováno! 

13.) Procházení do bugnutých objektů, přes nebo pod textury apod. za účelem vykrádání základny nebo PvP nebude tolerováno! 

14.) Je zakázáno stavit 500 metrů od pobřeží, 500 metrů od military staveb. 100 metrů od nemocnice, školy, policejní stanice. 50 metrů od base jiných hráčů.Nemáš oprávnění psát do tohoto kanálu.

 Follow all the rules honestly! Violation is punishable by restriction or ban. 

1.) Not knowing of the rules doesn't excuse. 

2.) We reserve the right to change, add or remove portions of these rules at any time. 

3.) It's forbidden to advertise any other website or server except ours. 

4.) It's forbidden to curse at other players. 

5.) It's forbidden to impersonate a server administrator. 

6.) It is forbidden to use any programs or files that allow you to cheat in the game, duplicate items and perform other activities that lead to an illegal simplification of the game. 

7.)Follow the principles of the game as the developers intended. 

8.) It's forbidden to use vulgar or insulting nicks on our servers. 

9.) It is forbidden to be vulgar on members of the admin team. 

10.) The ban on building bases or placing objects in places where they will impede the passage of other players, these are mainly roads and highways. (these are not the ends of the roads) 

11.) Prohibition of building in buildings intended exclusively for loot. Such as police stations, hospitals, any military buildings, schools, camps, buildings with radio 

12.) Getting to the bases with a bug will not be tolerated in any way! 

13.) Getting into buggy objects, over or under textures. to steal the base or PvP will not be tolerated! 

14.) It is forbidden to build 500 meters from the coast, 500 meters from military buildings. 100 meters from the hospital, school, police station. 50 meters from the base of other players. You do not have permission to post to this channel.